Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty MU v Brne

Bibliobox od firmy LSE Integration, sro, ktorý je umiestnený pred vstupom do budovy knižnice, môžu naši používatelia využívať od 1. 1. 2010.

Slúži k uľahčeniu vrátenia kníh, časopisov a ostatných dokumentov požičaných z Ústrednej knižnice Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Dôvodom zadováženia Biblioboxu bolo predovšetkým umožniť všetkým našim používateľom čo najjednoduchšie vracanie vypožičaných dokumentov aj po zatvorení knižnice, predovšetkým v období prázdnin.

Knihy vybrané z Biblioboxu odpíše knižnica čitateľovi z jeho konta nasledujúci deň. V prípade, že by bola kniha do automatu vhodená až po uplynutí výpožičnej lehoty, je nutné, aby čitateľ pri najbližšej návšteve knižnice zaplatil zodpovedajúci upomienkový poplatok.

Bibliobox sa stal pre zamestnancov knižnice a používateľov nepostrádateľným spoločníkom.

Mgr. Taťána Škarková
Ústredná knižnica PrF MU